Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Elektrobode wordt gedreven door Alfana B.V. , gevestigd en kantoorhoudend te Buitenpost, Beatrixstraat 15 9285 TV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder het nummer 75123460, BTW nr: NL860152078B01.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Elektrobode. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Elektrobode worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Elektrobode worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Elektrobode ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Elektrobode heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Deze wijzigingen worden op de website kenbaar gemaakt. Desgewenst kunnen deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden.
1.6 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Elektrobode Nederland zijn vrijblijvend en Elektrobode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Elektrobode. Elektrobode is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Elektrobode dit mee binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling.
2.3 De afbeeldingen op de website hebben slechts het doel een voorstelling te maken van de producten en zijn niet bindend.
2.4 Elektrobode kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
3.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Elektrobode en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Elektrobode onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 4. Prijswijziging


Indien Elektrobode met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Elektrobode gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Elektrobode het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Elektrobode rustende verplichting ingevolge de wet;
- Elektrobode alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 5. Incassokosten


Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Elektrobode van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Elektrobode heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Elektrobode de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 6. Koop op afstand


Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden. Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde goederen in de meeste gevallen binnen 2 werkdagen bij u afgeleverd. Mocht een artikel niet meer voorradig zijn, dan wordt u door Elektrobode hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De vermelde levertijden zijn gebaseerd op de levertijden zoals deze zijn opgegeven door onze leveranciers en de op dat moment aanwezige voorraden in ons magazijn. De door Elektrobode opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Ingeval van Koop op afstand heeft Elektrobode het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na de ontvangst van de door de Elektrobode geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien Elektrobode het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Indien Elektrobode niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 3 maanden na de ontvangst van de door Elektrobode geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Elektrobode in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Elektrobode geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Elektrobode heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Elektrobode uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Elektrobode de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Elektrobode uiterlijk binnen 14 kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Elektrobode en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Elektrobode. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Elektrobode geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden.
Artikel 7. Levering


7.1 Elektrobode levert uitsluitend complete bestellingen af. Op de website en in de orderbevestiging geven wij aan van welke producten er minimaal 1 exemplaar op voorraad is. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt de levertijd van de complete bestelling verlengd.
7.2 U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij u worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert, of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor uw rekening en risico. Bij geweigerde zendingen worden verzend- en administratiekosten gefactureerd.
7.3 U dient de gekochte producten bij aflevering te controleren op de volgende punten:
- of de juiste producten zijn geleverd.
- of de geleverde producten in aantal overeenstemmen met de opdracht/order.
- of de geleverde producten onbeschadigd zijn ontvangen.
7.4 Elektrobode brengt tot een aankoopbedrag van 100 euro inclusief BTW, standaard 5.95 verzendkosten in rekening bij verzending binnen Nederland. Bij een aankoopbedrag vanaf 100 euro inclusief BTW worden bestellingen binnen Nederland gratis bezorgd. Voor pakketten die naar de waddeneilanden gestuurd moeten worden en die zwaarder dan 30 kilo en/of langer dan 2 meter zijn, geldt een uitzondering op deze regel. Hiervoor brengen we, afhankelijk van de kosten, een toeslag in rekening.
7.5 Elektrobode brengt voor pakketten korter dan 2 meter en lichter dan 30 kilo, 7.50 verzendkosten in rekening bij verzending naar België. Voor zendingen naar België van pakketten langer dan 2 meter en/of zwaarder dan 30 kilo brengen we, afhankelijk van de kosten, een toeslag in rekening.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud


Alle door Elektrobode in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Elektrobode totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Artikel 9. Opschorting


Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Elektrobode het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Elektrobode bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Elektrobode omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Elektrobode kan worden gevergd.

Elektrobode behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10. Ontbinding


Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Elektrobode bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Elektrobode bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Elektrobode omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Elektrobode kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Elektrobode kan worden gevergd;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Elektrobode op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Elektrobode de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Elektrobode niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Elektrobode geleden schade.
Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Elektrobode geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Elektrobode garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 12. Onderzoek en reclame


12.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Elektrobode daarvan zo spoedig mogelijk te informeren. In ieder geval binnen 48 uren na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.
12.2 Op de door Elektrobode geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
12.3 Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Wanneer aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terug gezonden worden of voor uw rekening hersteld of vervangen worden.
12.4 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Elektrobode. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Elektrobode kunnen worden uitgesloten.
12.5 Elektrobode verstrekt geen garantie op lichtbronnen.
12.6 Elektrobode stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van de door ons geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot; verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het product.
12.7 Elektrobode stelt zich nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, teksten en de gevolgen van te late levering.
12.8 Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 13. Aansprakelijkheid


Elektrobode is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Elektrobode.

Elektrobode is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Elektrobode is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Elektrobode is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Elektrobode kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elektrobode of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Elektrobode aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Elektrobode beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Elektrobode aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Elektrobode overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Elektrobode aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Elektrobode te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Elektrobode vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 14. Persoonsgegevens


De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Elektrobode verstrekt, zal Elektrobode zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Elektrobode handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Elektrobode zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Elektrobode informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Elektrobode verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Elektrobode mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Elektrobode niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Elektrobode mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Elektrobode zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Elektrobode de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
Artikel 15. Overmacht


15.1 In geval van overmacht is Elektrobode niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Voorbeelden van omstandigheden zijn, maar beperken zich niet tot; stakingen, brand, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en pakketvervoerders. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
15.3 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
15.4 Zowel Elektrobode als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
15.5 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Elektrobode zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
15.6 Indien Elektrobode ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elektrobode gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 16. Diversen


16.1 Indien u aan Elektrobode schriftelijk opgave doet van een adres, is Elektrobode gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Elektrobode schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
16.2 Wanneer door Elektrobode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Elektrobode deze voorwaarden soepel toepast.
16.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Elektrobode in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Elektrobode vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
16.4 Elektrobode is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 17. Wijziging algemene voorwaarden


Elektrobode heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Elektrobode zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 18. Toepasselijk recht


Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

*Deze voorwaarden zijn op 22 mei 2018 bijgewerkt.