Algemene voorwaardenElektrobode wordt gedreven door de besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfana B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Buitenpost. Elektrobode staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder het nummer 75123460. Als bedrijfsdoelstelling heeft Elektrobode de online verkoop van elektrotechnische materialen met als focus tegen aantrekkelijke prijzen te blijven investeren in een gebruiksvriendelijke webwinkel, een hoog serviceniveau en een compleet aanbod. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Elektrobode www.elektrobode.nl/page/algemene-voorwaarden, worden u ter hand gesteld voor het geven van een opdracht aan ons en worden op uw verzoek kosteloos toegestuurd.


Artikel 1. Definities


 1. Elektrobode: de handelsnaam die wordt gedreven door de besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfana B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Buitenpost, Beatrixstraat 15 9285 TV en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder het nummer 75123460 met btw-nr: NL860152078B01.
 2. U: Koper die, als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of als bedrijf, danwel vanuit de hoedanigheid als ondernemer wel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, bestellingen plaatst op de webshop van Elektrobode;
 3. Producten: de goederen of zaken die u via de webshop van Elektrobode bestelt of door Elektrobode te koop wordt aangeboden;
 4. Partijen: U en Elektrobode;
 5. Derden: alle Partijen anders dan u of Elektrobode. Denk hierbij aan tussenpersonen en/of overige Partijen die door Elektrobode worden ingeschakeld bij het uitvoeren van de Overeenkomst;
 6. Overeenkomst: alle overeenkomsten, in welke vorm dan ook, die bindend zijn tussen Elektrobode en u, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling van onze Producten, daarbij ook meegenomen en geldend alle bijlagen, met inbegrip van overeengekomen wijzigingen en aanvullingen in documenten die uit hoofde van de Overeenkomst met u en Elektrobode worden gedeeld;
 7. Schriftelijk: door een door Partijen getekend document of per brief, fax, elektronische post en op zodanige andere wijze als door Partijen is overeengekomen;
 8. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, die gedeponeerd zijn onder het KvK registernummer 75123460.Artikel 2. Toepasselijkheid


 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten van Elektrobode. Het accepteren van een aanbieding, opdracht, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 2. Alleen na Schriftelijke goedkeuring kan er van hetgeen bepaald is in deze Voorwaarden door Elektrobode worden afgeweken. De overige bepalingen in deze voorwaarden zullen in dat geval echter wel onverkort van kracht blijven.
 3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Elektrobode worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Elektrobode ingeschakelde Derden.
 4. Indien u een natuurlijk persoon bent, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze Voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die voor u onredelijk bezwarend zijn omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten


 1. Alle aanbiedingen van Elektrobode zijn vrijblijvend en Elektrobode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Elektrobode. Elektrobode is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Elektrobode dit u binnen 72 uur na ontvangst van de bestelling mede.
 3. De afbeeldingen op de website hebben slechts het doel een voorstelling te maken van Producten.
 4. Elektrobode kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u, volgens de leer van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De aanbiedingen van Elektrobode gelden zolang de voorraad strekt.Artikel 4. Prijzen en betalingen


 1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of Schriftelijk overeengekomen. Indien u zich niet in het land van de verzending bevindt, bent u aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 2. De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud. Het is voor Elektrobode, vanwege het grote aanbod aan producten die wij aanbieden in onze webshop, ondoenlijk om u constant de actuele prijsopgave te verstrekken. De prijs zoals u via de informatie op de website aan Elektrobode betaalt is bij benadering vastgesteld. Het kan dus voorkomen dat er achteraf een correctie zal moeten plaatsvinden in prijs- en/of besteleenheid die u dan met Elektrobode separaat nog dient af te rekenen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Elektrobode en de verplichtingen van u jegens Elektrobode onmiddellijk opeisbaar.Artikel 5. Prijswijziging


 1. Indien Elektrobode met u bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Elektrobode gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Elektrobode het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de volgende omstandigheden zich voor doen, is Elektrobode gerechtigd binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst onze prijzen en tarieven aan te passen, c.q. te verhogen zonder dat u in dat geval gerechtigd bent om de Overeenkomst om die reden te ontbinden:
  1. vanwege een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  2. indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat Elektrobode haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 4. U heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 5. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor uw rekening.Artikel 6. Incassokosten


 1. Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. In ieder geval bent u incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Elektrobode van u recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. Elektrobode heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Elektrobode u na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.Artikel 7. Herroepingsrecht ( ontbinden koop en retourneren)LET OP: Dit artikel geldt alleen voor Kopers die een natuurlijk persoon, lees consument, zijn.
 1. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden. Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde Producten in de meeste gevallen binnen 2 werkdagen bij u afgeleverd. Mocht een artikel niet meer voorradig zijn, dan wordt u door Elektrobode hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De vermelde levertijden zijn gebaseerd op de levertijden zoals deze zijn opgegeven door onze leveranciers en de op dat moment aanwezige voorraden in ons magazijn. De door Elektrobode opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 2. Ingeval van Koop op afstand heeft Elektrobode het recht u tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft u het recht de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na de ontvangst van de door de Elektrobode geleverde Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. Indien Elektrobode niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft u het recht de Overeenkomst gedurende 3 maanden na de ontvangst van de door Elektrobode geleverde Producten, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Elektrobode in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat zij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 kalenderdagen te lopen.
 5. Tijdens de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult Producten slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dit in een winkel zou mogen doen.
 6. Indien de Koper gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling retour zend, dan stort Elektrobode uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de geretourneerde Producten het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 7. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met Producten dat verder gaat dan toegestaan in lid 5.
 8. U bent is niet aansprakelijk voor waardevermindering van Producten als Elektrobode u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 9. Indien Producten niet leverbaar zijn, stelt Elektrobode u zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Elektrobode uiterlijk binnen 14 kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien u met Elektrobode bent overeenkomen dat Producten van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mogen worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Elektrobode. Het voorgaande is alleen van toepassing indien u gebruikt maakt van uw ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.Artikel 8. Uitoefening en kosten van herroepingsrecht


 1. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, dient u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, Producten terug te zenden aan Elektrobode. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u Producten terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Elektrobode verstrekte redelijke en duidelijke instructies te lezen op de pagina retourneren, www.elektrobode.nl/page/retourneren.
 3. De verzendkosten van het terugzenden komen voor uw risico en rekening.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. Indien de geretourneerde Producten niet voldoen aan de criteria zoals beschreven in artikel 7 en 8, en aan hetgeen gesteld in de retourinstructie op de website kan uw retour niet worden geaccepteerd en zal Elektrobode u niet terugbetalen.
 5. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Elektrobode geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  2. Producten die met uw instemming al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  3. Producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  4. Producten die speciaal op uw verzoek zijn vervaardigd en/of niet op voorraad liggen bij onze toeleveranciers, c.q. andere groothandelaren.Artikel 9. Ontbinden koop en retournerenLET OP: Dit artikel geldt voor overige Kopers die bestellen vanuit hun bedrijf, géén consument.
 1. Elektrobode heeft het recht u tot vooruitbetaling van de prijs te verplichten.
 2. U kunt na bestellen en levering van Producten binnen 14 dagen bij ons een door u gewenste retour Schriftelijk, dan wel telefonisch aanmelden en u dient hiervoor een reden op te geven.
 3. Indien Elektrobode akkoord is met uw retour kunt u conform de retourinstructie op de webpagina, www.elektrobode.nl/page/retourneren, Producten retourneren.
 4. Zodra de geretourneerde Producten binnen zijn en conform retourvoorwaarden door Elektrobode zijn ontvangen stort zij uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aankoopbedrag terug.
 5. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Producten en de verpakking dienen vanaf moment ontvangst tot het moment van retourneren zorgvuldig te worden behandeld. U zult Producten slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dit in een winkel zou mogen doen.
 6. De verzendkosten van het terugzenden komen voor uw risico en rekening. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig retourneren ligt bij u.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Elektrobode geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  2. Producten die met uw instemming al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  3. Producten die niet conform dit artikel en de retourvoorwaarden zijn geretourneerd;
  4. Producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  5. Producten die speciaal voor u worden besteld en/of vervaardigd worden of niet op voorraad liggen bij onze toeleveranciers, c.q. andere groothandelaren.Artikel 10. Levering


 1. Elektrobode levert uitsluitend complete bestellingen af. Op de website geeft zij aan van welke Producten er minimaal 1 exemplaar op voorraad is. Indien Producten niet op voorraad zijn, wordt de levertijd van de complete bestelling verlengd. Ingeval u verkiest voor een tussentijdse deelleveringen dient u zelf de extra kosten hiervoor te dragen.
 2. U bent verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze bij u worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert, of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen Producten worden opgeslagen voor uw rekening en risico. Bij geweigerde zendingen worden verzend- en administratiekosten gefactureerd.
 3. U dient de gekochte Producten bij aflevering te controleren op de volgende punten:
  - of de juiste Producten zijn geleverd;
  - of de geleverde Producten in aantal overeenstemmen met de opdracht/order;
  - of de geleverde Producten onbeschadigd zijn ontvangen.
 4. Elektrobode brengt tot een aankoopbedrag van 100 euro inclusief btw, standaard EU 6,75 verzendkosten in rekening bij verzending binnen Nederland. Bij een aankoopbedrag vanaf 100 euro inclusief btw worden bestellingen binnen Nederland gratis bezorgd. Voor pakketten die naar de Waddeneilanden gestuurd moeten worden, pakketten die zwaarder zijn dan 30 kilo en producten die als lengtegoed aangeduid zijn, geldt een uitzondering op deze regel. Hiervoor brengt Elektrobode, afhankelijk van de kosten, een toeslag in rekening.
 5. Elektrobode brengt voor standaard pakketten EU 7,75 exclusief btw verzendkosten in rekening bij verzending naar België. Voor zendingen naar België van producten die als lengtegoed staan aangeduid en/of pakketten zwaarder dan 30 kilo brengen we, afhankelijk van de kosten, een toeslag in rekening.Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud


 1. Alle door Elektrobode in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Elektrobode totdat u hetgeen u op grond van de Overeenkomst verschuldigd bent, deugdelijk bent nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet aan u over is gegaan, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van uw bedrijf.Artikel 12. Opschorting


 1. Indien u een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Elektrobode het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Elektrobode bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst Elektrobode omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. u bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Elektrobode kan worden gevergd.
  Elektrobode behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.Artikel 13. Ontbinding


 1. Indien u een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Elektrobode bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Tevens is Elektrobode bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst Elektrobode omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen niet zal nakomen;
   - de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  2. door de vertraging van uw zijde niet langer van Elektrobode kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  3. zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Elektrobode kan worden gevergd;
  4. u in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van uw eigendom;
  5. u onder curatele wordt gesteld;
  6. u komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van Schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Elektrobode op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Elektrobode de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Elektrobode niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding aan u is toe te rekenen bent u aansprakelijk voor de door Elektrobode geleden schade.Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Elektrobode geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Elektrobode garandeert niet dat de aan u geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.Artikel 15. Onderzoek en reclame


 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Elektrobode daarvan zo spoedig mogelijk te informeren. In ieder geval binnen 48 uren na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.
 2. Op de door Elektrobode geleverde Producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
 3. Indien Producten een gebrek vertonen, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Wanneer aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terug gezonden worden of voor uw rekening hersteld of vervangen worden.
 4. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Producten is voor Elektrobode. Op het moment van aflevering van de Producten gaat het risico hiervan op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Elektrobode kunnen worden uitgesloten.
 5. Elektrobode verstrekt géén garantie op lichtbronnen.
 6. Elektrobode stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van de door haar geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot; verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het product.
 7. Elektrobode stelt zich nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, teksten en de gevolgen van te late levering.
 8. Voor u in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.Artikel 16. Aansprakelijkheid


 1. Elektrobode is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Elektrobode.
 2. Elektrobode is nimmer aansprakelijk voor uw indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen uw gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Elektrobode is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Elektrobode is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Elektrobode kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elektrobode of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. li>Indien Elektrobode aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Elektrobode beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Elektrobode aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Elektrobode overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. U dient de schade waarvoor Elektrobode aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Elektrobode te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Elektrobode vervalt binnen één jaar nadat de Koper bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.Artikel 17. Persoonsgegevens


 1. De gegevens en informatie die u aan Elektrobode verstrekt, zal Elektrobode zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit doet Elektrobode overeenkomstig met de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen regelgeving. U kunt op de webpagina www.elektrobode.nl/page/privacyverklaring lezen hoe Elektrobode de regels van de AVG in haar onderneming heeft toegepast.
 2. Elektrobode hecht waarde aan het vertrouwen wat u in haar stelt en zij ziet het haar taak de door u aan haar toevertrouwde persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en dit vertrouwen niet te beschamen. Hiervoor heeft Elektrobode ook diverse procedures opgenomen binnen haar bedrijf en tevens qua beveiliging en vertrouwelijkheid volgens de ontwikkelingen van deze tijd deze beschermingstaak uit te voeren. In de privacyverklaring treft u het geformuleerde en geïmplementeerde beleid aan met betrekking tot de verwerking zelf, het doel van de verwerking en de mogelijkheden en rechten die u als betrokkenen heeft.Artikel 18. Overmacht


 1. In geval van overmacht is Elektrobode niet gehouden haar verplichtingen jegens u na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Voorbeelden van omstandigheden zijn, maar beperken zich niet tot; stakingen, brand, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en pakketvervoerders. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 3. In geval van overmacht zijn Partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 4. Zowel u als Elektrobode kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van Schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 5. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Elektrobode zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 6. Indien Elektrobode ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elektrobode gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.Artikel 19. Diversen


 1. Indien u aan Elektrobode Schriftelijk opgave doet van een adres, is Elektrobode gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Elektrobode Schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Elektrobode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Elektrobode deze voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Elektrobode in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Elektrobode vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Elektrobode is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.Artikel 20. Wijziging algemene voorwaarden


 1. Elektrobode heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 2. Elektrobode heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Deze wijzigingen worden op de website kenbaar gemaakt. Desgewenst kunnen deze voorwaarden kosteloos aan Koper worden toegezonden.
 3. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat Elektrobode u per e-mail op de hoogte heeft gesteld van kracht zijn.
 4. Indien u niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.Artikel 21. Toepasselijk recht


 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.